7 Gebeden per dag voor je kinderen.

Als jij niet voor je kinderen bid wie doet het dan???

1) 's Morgens als je wakker wordt.

Bid voor je kind dat ie zijn/haar vertrouwen in God mag leggen die dag. Heer laat haar/hem uw plan zien voor de dag.

Bid naar Psalmen 143:8

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.

2) Bid wanneer je jezelf aankleed, bid dat God je mag kleden met Liefde, vriendelijkheid, geduld, interesse. Alles wat je nodig hebt om goed voor je kind te kunnen zorgen.
Vraag God je te helpen als je iemand wat te vergeven hebt en doe dat. Bid dat je geen ongeduld hebt naar je kind toe.

Kolossenzen 3:12-14

Omdat God u heeft uitgekozen, u liefheeft, moet u zich kleden in innige medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

3) Bid voor je kinderen dat ze mogen leren tevreden te zijn met wat ze hebben in welke situatie ze ook terecht komen.

Filippenzen 4:12-13

Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

4) Wanneer je kinderen van huis zijn, dat ze mogen houden aan de waarde en normen die je ze thuis geleerd hebt. De regels van de Heer.

Romeinen 12:2

U moet uzelf NIET aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallen is.

5) Wanneer je kinderen douche, dat ze zich rein en puur mogen houden voor God. Dat ze Zijn zegen mogen ontvangen.  Dat ze Gods liefde mogen zoeken en ervaren.

Psalmen 24: 4-6

Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zien niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de HEER en richt verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden het volk van Jakob.


6) Wanneer je kind naar bed gaat,  dat het zonder morren en ruzie een goed bed ritueel mag worden.

Sefanja 3:17

De HEER, je God zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. 
Hij zal vool blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

7) Wanneer je kind slaapt, bid dat het een Goede nacht mag hebben met innerlijke rust en reinheid. Dat het weer gezond op mag staan de volgende morgen.

Dank God voor alles wat HIJ die dag voor je kind heeft gedaan.

Filippenzen 2:14-16

Doe alles zonder morren en tegenspraak. opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie waar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.


Blijf dichtbij je Maker.