Bijbelteksten die je een veilig gevoel geven.


Je hebt wel eens van die dagen dat je denkt een antwoord van Boven zou heel fijn zijn.

Deze teksten geven je zo'n antwoord.Romeinen 8:35:39

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here.
2 Timoteüs 1:12 
Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.
Hebreeën  7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 
Fil 1:6
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

Psalmen 121:3-5
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,uw Bewaarder zal niet sluimeren.Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.

Psalmen 139:16
uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,toen nog geen daarvan bestond.

Romeinen 8:28
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn

Mattheus 10:31
Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.


Blijf dichtbij je Maker.


Geen opmerkingen: